Ӕнусты фӕлтӕрддзинад

0
156

Библийы «Рагон фӕдзӕхст»-ы фыст ис: “Хуыцау Зӕхх ӕмӕ Арв сфӕлдыста 6 мины размӕ”. Ахуыргӕндтӕ та зӕгъынц, Зӕхх равзӕрд 1,5 миллиард азы размӕ, Дунеон срӕмыгъды фӕстӕ. Дӕсгай минтӕ та йыл цӕрынц адӕм. Уымӕн ирд ӕвдисӕнтӕ сты археологон ӕрмӕджытӕ.

Библи ныффыста дзуттӕгты зондджын, зонынджын ӕмӕ куырыхон дӕр паддзах Соломон. Хъуыраны Соломан у Сулейман, Авраам — Ибрагим, Моисей — Мусӕ, Есо Чырысти — Иса. Соломонмӕ Хуыцауы комы тӕфӕй уый бӕрц хӕццӕ кодта, ӕмӕ суанг йӕ ном дӕр дзуттӕгты ӕвзагыл амоны фарн. Дзырд салам дӕр уый номӕй равзӕрд, ӕмӕ кӕрӕдзийӕн салам куы фӕзӕгъӕм, уӕд кӕрӕдзийыл фарн ӕфтауӕм. «Мӕнӕ иронау куыд у: «Фарн ам уӕд», «Фарн уӕ хӕдзары», «Фарн уӕ ныхасы» ӕмӕ афтӕ дарддӕр.

Соломон, цӕмӕй йӕ адӕм кӕрӕдзийы хъӕр бамбӕрстаиккой, уый тыххӕй сын ацы чиныджы фылдӕр хайы бамбырд кодта рагон адӕмты: шумерты, Вавилоны ӕмӕ суанг нӕ ариаг рагфыдӕлты цардфӕлтӕрддзинад, адӕмон сфӕлдыстады алы хуызтӕ. Уӕлдайдӕр та — ӕмбисӕндтӕ. Мах ирӕттӕ дӕр дзы уымӕн уынӕм нӕхи ӕмбисӕндтӕ, нӕ зондахасты хицӕндзинӕдтӕ.

Кадджытӕ, таурӕгътӕ, ӕмбисӕндтӕ дӕр цардӕй равзӕргӕ сты, кӕйдӕр цардфӕлтӕрддзинад ӕвдисынц. Фӕлтӕрддзинадыл ахуыр кӕнын та хорзы нысан у. Ӕмӕ хъуамӕ мах куыдфӕндыйы цӕстӕй ма кӕсӕм суанг нӕ кӕрӕдзийы фӕлтӕрддзинадмӕ дӕр. «Нӕ зонын, мӕ бон, мӕ фадат нӕу», — зӕгъынӕй ӕнцондӕр ницы ис.

Бердзенаг ахуыргонд математик ӕмӕ механик, сакъадах Сиракузӕты (сакъадах Сицили) цӕрӕг Архимед (цард нӕ азнымады размӕ 287-212 азты), афтӕ чи загъта: «Цӕуыл ӕрлӕууон, уый мын ссарут, ӕмӕ ӕз Зӕхх йӕ бынатӕй фезмӕлын кӕндзынӕн», уый та гидростатикӕйы бындурон закъон рахатыдта ваннӕйы йӕхи найгӕйӕ. Фырцинӕй уӕд ныхъхъӕр кодта: «Эврикӕ!» Ома, ссардтон. Ӕмӕ «Эврикӕ» уӕдӕй абонмӕ зӕлы дунейы ӕппӕт ӕвзӕгтыл дӕр.

«Эврикӕ» ваннӕйы хуымӕтӕджы нӕ райгуырд. Архимед йӕхи найгӕйӕ дӕр хъуыды кодта гидростатикӕйы бындурон закъоныл, ӕмӕ йын уым ӕххуысгӕнӕг фӕци дон, уӕлӕмӕ йӕ кӕй сласта, ӕрмӕст уымӕй нӕ, фӕлӕ йын арфдӕр ныхъхъуыды кӕныны фадат радта, йӕ хъуыдытӕ иу нучы ауадзӕгау иу ранмӕ цӕхгӕр сарӕзта ӕмӕ, цы агуырдта, уый ссардта.

Дон хуымӕтӕг буаргъӕд нӕу. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕнӕ уый цард нӕй — уый фӕрцы зӕххӕй исӕм цардыхос, тыллӕг. Уый бӕлвырд у, фӕлӕ ма йын ис ӕндӕр хорздзинӕдтӕ дӕр. Дон нӕ сыгъдӕг дары: цы буарӕй, цы дзаумайӕ. Уый нӕ, фӕлӕ ма нын сабыр кӕны нӕ нервытӕ, фӕлтӕры нӕ уӕнгтӕ. Дӕ сӕр куы рисса, уӕд иу чысыл цӕугӕдоны кӕнӕ цады, суадоны был абад, дӕ цӕсгомыл дзы скал, сӕрдыгон дзы дӕхи цынай, кӕнӕ дӕ къӕхтӕ ауадз, ӕрмӕст дӕ къухтӕ дзы куы ныхсай, уӕд дӕр дын фӕахъаз уыдзӕн. Дӕ цӕстытӕ куы бафӕллайой, уӕд сыл уазал дон скал ӕмӕ сӕ ӕнцондӕрӕй ракӕсдзынӕ. Истӕуыл куы тыхсай, дӕхицӕн бынат куы нӕ арай, уӕд дӕр афтӕ бакӕн, ӕмӕ дын фенцондӕр уыдзӕн. Ахӕм фадат дын куы нӕ уа, уӕд ваннӕйы дон — дӕ хос. Дӕхи ӕндӕр хуызы банкъардзынӕ, сӕры магъз хуыздӕр кусын райдайы,раст цыма мигътӕ арвӕй сӕхи айстой, ӕмӕ дӕ сӕрмӕ раирд ис, уыйау.

Дон нӕ уарзы, чъизи йӕ кӕнай, уый. Нӕ фыдӕлтӕ цӕугӕдоны, цады бырӕттӕ нӕ калдтой, чъизи ми дзы нӕ кодтой. Уый хуымӕтӕджы нӕ уыд. Хуымӕтӕджы нӕ куывтой Донбеттырмӕ, доны чызджытӕм, доны бардуаг Доффамӕ, Дон дӕр тӕргай кӕнын зоны ӕмӕ йӕ хорздзинӕдтӕ ӕмбӕхсын райдай. Хӕринаг цахӕм доныл скӕнай, ахӕм хӕрзад дын уыдзӕн.

Ӕмбисондӕн ирон бӕгӕныйы хӕрзад хастой. Уырыс ӕй куы базыдтой, уӕд ам Ирыстоны ирон лӕгтӕн фыцын кодтой бӕгӕны ӕмӕ йӕ ластой Бетъырбухмӕ. Стӕй ныхъхъуыды кодтой: бӕгӕны цӕмӕн ласӕм, бӕгӕныфыцджыты аласӕм, нӕхимӕ хор ис, хуымӕллӕг дӕр, ӕмӕ бӕгӕны уым фыцӕнт. Афтӕ бакодтой. Фӕлӕ сӕ бӕгӕны Ирыстоны фых бӕгӕныйау хӕрзад нӕ уад, ӕмӕ йӕ ныууагътой. Уымӕн йӕ аххос уыд дон, Ирыстоны хӕхтӕй цы дон кӕлы, уый хӕрзхъӕддзинад. Ахӕм ӕрдзон лӕвар нын ракодта Хуыцау ӕмӕ йӕ цӕстыгагуыйау хъахъхъӕдтой нӕ фыдӕлтӕ. Ныр та… Ныр та ма нӕ цӕугӕдӕтты Бынаты бардуаджы фынджы фӕлхӕрттӕ дӕр калӕм. Худинаг ӕмӕ аллайаг!

Цыбыр ныхасӕй, дон цы цъайӕ нуазыс, уым ма ту кӕн, цы цӕугӕдоны, цады был цӕрыс, уый ма чъизи кӕн ӕмӕ дӕ цӕмӕн хъӕуой, уымӕн ӕдзухдӕр бӕззой.

Цгъойты Хазби

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here