Йӕ рӕстуд, зӕрдиаг фӕллойӕ…

0
54

Афтӕ стӕм хатт рауайы, ӕмӕ адӕймаг мацӕмӕ бӕлла, мацӕмӕ тырна. Алы кары дӕр — ӕрыгон бонтӕй райдайгӕйӕ. Хъуамӕ исчи бадис кӕна, завод «Победит»-ы уӕлдӕр къӕпхӕны слесыр Николай Бедухо йе стырдӕр бӕллицыл цы нымайы, ууыл. Фӕндид ӕй, цы зонындзинӕдтӕ ӕмӕ арӕхстдзинады хицау у, уыдон кӕстӕртӕм адӕттын, бирӕ лыстӕг ӕмӕ хъӕугӕ сусӕгдзинӕдтӕ сын бацамонын… Фӕлӕ, йӕ цӕстытӕ цӕхӕр кӕмӕн калынц, йӕ хъуыдытӕ куыстадимӕ, механизмтимӕ баст кӕмӕн сты, ахӕм сӕрӕн лӕппу нӕма балӕууыд Николайы цур… Ӕгӕнонтӕ ӕмӕ бонасадӕнтӕ чи кӕны, ахӕмтӕн та йӕхӕдӕг нӕ быхсы…

«Хорз хъуыды кӕнын, зынтайӕн ӕфсӕйнӕгты цехмӕ нӕм Николай Бедухо куы ӕрбацыд, уый. Уыдис 1977 аз, дзӕбӕх арӕхстис, цалцӕг кодта металлургон ифтонггӕрзтӕ. Цыбыр рӕстӕгмӕ ссис уӕлдӕр, ӕхсӕзӕм, къӕпхӕны слесыр. Уӕззау зондылхӕст, сыгъдӕгзӕрдӕ, хиуылхӕст, цы кӕны, уый бӕстон, ӕппындӕр ӕм бавналын куыд нал хъӕуа, афтӕ, — ахӕмӕй йӕхи равдыста. Адӕм алыхуызон сты, иутӕ сӕ гыццыл ракӕнд дӕр бӕстыл ныццитт-цитт кӕндзысты, Николай-иу ахӕм уӕззау, зын алыггӕнӕн хъуыддӕгтӕм бавнӕлдта, ӕмӕ-иу сӕ куырмӕлхынцъытӕ халӕгау бакодта, фӕлӕ йӕм йӕхи кой никуы уыдис», — заводы фыццӕгӕм цехы хицау Хуыбиаты Федырӕн бирӕ рӕсугъд, ӕхсызгон мысинӕгтӕ баст сты йе ‘мкусӕг Николай Бедухоимӕ.

Цӕмӕй уӕнгтӕ фӕрогдӕр уой, тыхыл тых бафта, уыцы ӕхцондзинад нӕ чи кӕм ссардзӕн, уый зын зӕгъӕн у. Нӕй йын иумӕйаг гуырӕн кӕнӕ цӕттӕ амынддзинад. Урссӕр цъититӕм, сыгъдӕг цъӕх арвмӕ фемдзаст уыдзӕн сфӕлдыстадон кусӕг, ӕмӕ фӕзындзысты зӕлгӕ рӕнхъытӕ, кӕнӕ нывтӕ. Николай Бедухо уӕззау, сӕнкъуысӕн зынтӕй кӕмӕн ис, ахӕм пец, кӕнӕ хуымӕтӕг станочы цур куы балӕууы, уӕд ын йе змӕлд, йӕ уынӕр хъусгӕ нӕ, ӕнкъаргӕ кӕны.

Цалынмӕ лӕмбынӕг нӕ равзара цалцӕггӕнинаг механизмы ӕууӕлтӕ, ӕппӕт аххосӕгтӕ, уӕдмӕ йын нӕдӕр ӕхсӕв ис, нӕдӕр — бон. «Иутӕ куыстӕй тылиф фӕкӕнынц, Николай та уӕгъд рӕстӕгӕй тыхсы, уӕд дӕ цуры балӕудзӕн, цӕй, куыд, цӕмӕ бавналон… Ахӕм удуӕлдай у, ӕмӕ иу рӕстӕг йӕхи ӕвзӕр ӕнкъардта, цыдӕртӕ йӕ тыхсын кодтой, фӕлӕ уӕддӕр йӕ куыст нӕ ныууагъта… Фӕстӕдӕр куыд рабӕрӕг, афтӕмӕй зӕрдӕнизимӕ куыста, нал дзы схицӕн ныр дӕр. Ранымай, нӕ металлургон ифтонггӕрзтӕм цавӕр ивддзинӕдтӕ фӕхаста, куыд сӕ баххӕст кодта, уӕд сӕ экономикон ахадындзинадӕн сбарӕн нӕй», — зӕгъы Хуыбиайы-фырт.

«Нӕ Кулибин» — афтӕ дзӕгъӕлы нӕ хоны цехы хицау Николайы. Уӕззау механизмтимӕ къухтӕй кусгӕйӕ «вибрацион низ» бирӕтӕ райстой заводы. Николай Бедухо ӕрхъуыды кодта ахӕм гарзӕг, ӕмӕ куыстадон хъуыддаг раивта механизацигонд хуызмӕ. Уымӕй, «вибрацион низы» аххосаг иуварсгонд ӕрцыд. Цавӕрдӕр ӕрдзон курдиаты хицау у Николай, ӕвӕджиауы хъуыдыкӕнынадӕй хайджын. Йӕ бинонтӕ йӕ фӕндагмӕ цӕттӕ кодтой, заводӕй йын Кисловодскы санаторимӕ балцӕг радтой, цӕмӕй йе ‘нӕниздзинад фӕхъӕддыхдӕр уа, уый тыххӕй. Уыцы бонты ӕнӕнхъӕлӕджы асаст егъау пресс. Ивӕн хӕйттӕ кӕцӕй райсой, уый нӕй, куыд фӕзӕгъынц, тыхст ӕмӕ уырыд. Куыстад ныкъкъуылымпы.

Цавӕр балцӕг, цавӕр Кисловодск, цавӕр зӕрдӕниз?! Балӕууыд Николай уыцы егъау механизм ӕвзарынмӕ, афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ йӕ, ӕхсӕв-бон нӕ хынцгӕйӕ, фӕцалцӕг кодта. Уӕддӕр нӕ кусы пресс. Нӕ йӕ ныууагъта афтӕмӕй, раиртӕста, заводӕй пресс хъӕндзинадимӕ кӕй рауагътой, уый. Ӕмӕ йӕ кӕронмӕ срӕвдз кодта. Ӕрмӕст фыццӕгӕм цехы нӕ, фӕлӕ «Победит»-ы коллектив ӕмхуызонӕй зонынц, ӕппӕты зындӕр, уӕззаудӕр, вазыгджындӕр хъуыддӕгтӕ Николай Бедухойы бар кӕй бакӕнынц, уый…

«Арӕх афтӕ рауайы, ӕмӕ кусӕджы цур фӕд-фӕдыл равӕрын ивӕн хӕйттӕ, бацамонын, мӕнӕ ацы хайӕ райдай, йӕ фӕстӕ мӕнӕ ацы ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Сахат, дыууӕйы фӕстӕ йӕм ӕрбаздӕхтӕн, кӕсын, бӕстӕ сӕмтъеры кодта… Николайӕн дзурын куы райдайын цалцӕггӕнӕн схемӕ, уӕд мӕ уайтагъд фӕуромы… Йемӕ ӕнцон кусӕн у… Бирӕ хӕттыты фӕхъавы ацӕуынмӕ, афон, дам, у, зӕрдӕ дӕр ӕй фӕхъыгдары. Фӕлӕ йӕ нӕ ауадзын, уӕд ӕз дӕр ныууадздзынӕн мӕ куыст, зӕгъгӕ», — Хуыбиаты Федыр сагъӕс кӕны, ахӕм специалисты баивынӕн адӕймаг кӕй нӕй, ууыл.

Ахӕм аз не скодта Николай Бедухойыл, ӕмӕ цалдӕр ахъаззаг ногдзинады ма бахӕсса куыстадмӕ. Хъуамӕ ӕмбарӕм, заводы ифтонггӕрзтӕн сӕ фылдӕр хай суанг советон заманы ӕвӕрд ӕрцыд. Исты сын бахъуыд, уӕд ма кӕцӕй цы райсдзынӕ, фӕлӕ ахӕм рӕстӕг се скаст вӕййы Николай. Куырдадзы цӕгъдӕн машинӕ афтӕ рацарӕзта, ӕмӕ ӕппӕт хъӕугӕ операцитӕ дӕр ӕххӕст кӕнын райдыдта. Уыцы техникон ивддзинад ӕм куы нӕ бахастаид, уӕд цех баурӕдтаиккой. Ныры къуындӕг уавӕрты ног машинӕ балхӕнынӕн ӕхца тынг бирӕ бахъуыдаид…

Кӕрӕдзи фӕдыл фӕнымай Николай Бедухойы ӕппӕт инженерон, техникон, механикон ӕрхъуыдыгонд ногдзинӕдтӕ, уӕд сӕ бамбардзысты, йӕхимӕ ахӕм ахуыргонддзинад кӕмӕ ис, ӕрмӕст уыцы адӕймӕгтӕ. «Победит»-ы коллектив сӕрыстыр у се ‘мкусӕгӕй, Николай йӕхицӕн хӕрзиуджытӕ, кад никуы бацагуырдта. Йӕ удуӕлдай, рӕстаг фӕллойы тыххӕй йӕ бахастой «Победит»-ы Кады чиныгмӕ. У «Промышленносты сгуыхт кусӕг», майдан «Ирыстоны намысӕн»-ы хицау, дыууӕ хатты йӕ банымадтой «Дӕсныйады хуыздӕр»-ыл. Хӕдзары дӕр Николай иу ран бадын нӕ фӕразы. Николаевскы станицӕйы райгуырд, зӕххимӕ йӕ бастдзинӕдтӕ фидар сты. Дзӕуджыхъӕуы бирӕ азты фӕцард, фӕлӕ йӕ фӕндыд зӕхмӕ хӕстӕгдӕр уӕвын. Заводы поселочы йӕ фӕрныг хӕдзары цӕры йӕ бинонтимӕ. Йӕ цардӕмбалимӕ цыппар кӕстӕры схъомыл кодтой, сӕвӕрдтой сӕ раст фӕндагыл…

Ӕнӕхъуаджы ӕфсӕйнӕгтӕй куы трактор ӕрӕмбырд кӕны, куы хъӕдгуыстгӕнӕн станок, ӕнцад бадын нӕ зоны Николай. Ӕхцондзинад та райсы, йӕ бавнӕлд, йӕ архайд куы фӕрӕстмӕ вӕййынц, куыстадӕн, цехӕн, заводӕн, адӕмӕн пайда куы ‘рхӕссы, уӕд… Тынг ӕнӕвдӕлонӕй ӕмхуызонӕй кӕдӕмдӕр тагъд кӕнӕм, ницӕмӕ нӕ ‘вдӕлы, цӕмӕйдӕрты хъаст кӕнӕм, цард смӕгуыр, зӕгъгӕ, дзурӕм. Чи зоны, афтӕ дӕр у. Не ‘мдугон, иу рӕстӕг, иу заман кӕимӕ цӕрӕм, уыцы Николай Бедухо та йӕ йӕ рӕстуд, зӕрдиаг фӕллойӕ хъӕздыгдӕр, мидисджындӕр ӕмӕ нуарджындӕр кӕны…

Бутаты Эльзӕ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here