Ӕнӕхъуаджы ӕфхӕрд

0
41

Раджы заманты нӕ фыдӕлтӕ нӕ фыссын зыдтой, нӕ чиныджы кӕсын, афтӕмӕй нын сфӕлдыстой нӕ удварны хӕзнатӕ: не ‘взаг, не ‘гъдӕуттӕ ӕмӕ нӕ ирон фарн. Ӕнусты дӕргъы сӕ цӕстыгагуыйау фӕхъахъхъӕдтой ӕмӕ нӕм сӕ ӕрбалӕвӕрдтой хӕххон суадонау сыгъдӕг ӕмӕ аивӕй. Уыцы удварны хӕзнатӕ цыдысты дзыхӕй дзургӕйӕ, иу фӕлтӕрӕй иннӕ фӕлтӕрмӕ сӕ уаг, сӕ мидис хорз ӕмбаргӕйӕ, ӕмӕ афтӕмӕй бонӕй-бон тыхджындӕр кодтой.

Ныры дуджы ирӕттӕ ахуыры уагӕй цас ӕххӕстдӕр систы, уыйас иуӕй-иутӕ къаддӕр ӕмбарын райдыдтой, не ‘взаг ӕмӕ не ‘гъдӕутты мидис цӕй мидӕг ис, уый. Афтӕмӕй сӕ дзырддаг кӕнынц, ӕнӕбындурон фаутӕ сӕм хӕссынц, былысчъилтӕ сыл кӕнынц. Иуӕй-иутӕ нӕ ахъуыды кӕнынц сӕ ныхӕстыл, раст дзурынц ӕви рӕдийынц, афтӕмӕй уайтагъд уынаффӕгӕнджытӕй басгуыхынц. Уыдон ӕрмӕстдӕр сӕ удтӕ стауынц, ӕндӕр никӕй ныхасмӕ хъусынц. Ӕмӕ сын уый ӕгады йеддӕмӕ кады хос нӕу. Иу бӕллӕх у, ирон ныхӕсты мидис зыгъуыммӕ кӕй ӕмбарынц, уый, иннӕ бӕллӕх та — сӕ дӕле цы фӕсивӕд хъомыл кӕны, уыдон, куырд куырдыл куыд ахуыр кӕны, афтӕ сӕ кӕй фӕзмынц ӕмӕ галиу фӕндагыл кӕй лӕууынц, уый.

Ӕрӕджы циндзинады фӕдыл уазӕгуаты сӕмбӕлдтӕн иу хӕдзары. Ирон ӕгъдау куыд амоны, афтӕ фысым, уазджыты сбуц кӕнон, зӕгъгӕ, сӕм арфӕйы нуазӕнтӕ авӕрдта. Нуазӕн радта, йӕ фарсмӕ чи бадт, уыцы уазӕгӕн дӕр. Уый йӕ нуазӕн куы анызта, уӕд ын фысым ахуыйӕнӕн фыдызгъӕлы карст авӕрдта ӕмӕ ма йын афтӕ дӕр куы зӕгъид:

— Хӕлар дын уӕд.

Уазӕг дын уый фехъуса, ӕвиппайды ӕрбамӕсты ӕмӕ фысымы уайдзӕфты бын фӕкодта:

— Цӕмӕн мын загътай, хӕлар дын уӕд, зӕгъгӕ? ӕз нырма мӕ къӕхтыл куы цӕуын, удӕгас куы дӕн.

Фысым сагъдауӕй аззад ӕмӕ ма афтӕ бакодта:

— Цӕмӕй фӕрӕдыдтӕн?

Уазӕг ӕппӕт адӕмӕн дӕр «зонд» амонын райдыдта, хӕлар зӕгъын, дам, удӕгас адӕймагӕн раст нӕу. Стӕй ма йӕ банымадта стыр аипдзинадыл. Ӕз ӕм мӕхи нал баурӕдтон. Хистӕрӕй хатыр ракуырдтон ӕмӕ уазӕгӕн загътон:

— Фысымы ӕнӕхъуаджы цӕмӕн ӕфхӕрыс? Рӕдигӕ уый нӕ кӕны, фӕлӕ ды. Цы анызтай ӕмӕ цы акомдзаг кодтай, уыдон дын хӕрам фӕуӕнт, зӕгъгӕ, дын куы загътаид, уӕд дӕм хуыздӕр фӕкастаид?

Куыд рабӕрӕг, афтӕмӕй уазӕг, «хӕлар дын уӕд» цы нысан кӕны, стӕй афтӕ кӕмӕн фӕзӕгъынц, уый нӕ зыдта ӕмӕ йӕ рӕдыдыл нӕ басаст, фӕлӕ ма быцӕу ныхас дӕр кодта.

Ӕз бирӕ дзырдуӕттӕ рафӕлдӕхтон, уыдонимӕ не стыр ахуыргонд Абайты Васойы «Ирон-уырыссаг дзырдуат» дӕр, ӕмӕ иу ран дӕр дзырд «хӕлар» ӕфхӕрды хуызы ӕвдыст нӕ цӕуы, фӕлӕ ӕвдыст цӕуы хӕлардзинады, хатыры, зӕрдӕбынӕй цӕугӕ хорзӕхты хуызы.

Нӕ цардыуагӕй ма ӕрхӕсдзынӕн иу дӕнцӕг. Адӕймаг хӕргӕ-хӕрын куы ферхӕцы, уӕд уымӕн дӕр фӕзӕгъынц «дӕхи хай», хӕлар дын уӕд, зӕгъгӕ. Уый нысан кӕны: батайӕд дын, цы хӕринаг хордтай, уый. Ам зӕрдӕхӕлардзинадӕй уӕлдай ӕз иу мур дӕр хӕрамӕй, ӕлгъыстӕй ницы уынын.

Адӕймаджы царды ӕдзухдӕр зилдух кӕнынц хӕлар ӕмӕ хӕрам тыхтӕ. Хӕрам тыхтӕ йын йӕ размӕ цӕлхдуртӕ ӕвӕрынц, архайынц, цӕмӕй йын царды хорзӕй мацы бантыса. Хӕлар тыхтӕ та йыл хӕрзмӕ аудынц, раст фӕндагыл ӕй аразынц, йӕ тыхыл ын тых ӕфтауынц.

«Хӕлар» ӕмӕ «хӕрам» сты антонимтӕ, кӕрӕдзийы ныхмӕ кӕй сты, уый тыххӕй. Уымӕ гӕсгӕ сын сӕ мидис раст ӕмбарын хъӕуы, нӕй сӕ иу кӕнӕн, дон ӕмӕ артӕн баиу кӕнӕн куыд нӕй, афтӕ.

Абон нӕ ныхасы сӕр дзырд «хӕлар»-ы тыххӕй у, ӕмӕ ма йӕм ӕз бафтаудзынӕн иуцалдӕр фиппаинаджы. Бирӕтӕ рӕстмӕ нӕ зонынц, мардӕн хӕлар ӕмӕ фӕлдисгӕ цы фӕкӕнынц, уый. Нӕ зӕрдыл ма сӕ иу хатт куы ӕрлӕууын кӕнӕм, уӕд рӕдыд нӕ уыдзӕн. Зианӕн хӕлар фӕкӕнынц, йӕ номыл ын цы хӕрд ӕмӕ нозт ӕрцӕттӕ кӕнынц, уыдон. Фӕлдисгӕ та йын фӕкӕнынц йӕ чырын. Ныффӕлдисынц ма йын йӕ уӕлӕдарӕс дӕр. Кӕд сылгоймаг вӕййы ӕмӕ йӕ удӕгасӕй фӕндырӕй фӕцӕгъды, уӕд ын ныффӕлдисынц фӕндыр. Нӕлгоймагӕн та ныффӕлдисынц йӕ машинӕ, кӕд бирӕ азты шофырӕй фӕкуыста, уӕд. Мардӕн фӕстагмӕ ныффӕлдисынц уӕлмӕрдты йӕ ингӕн дӕр, цалынмӕ йӕ уым нӕ сӕвӕрынц, уӕдмӕ.

Царды бындур ӕгъдау у. Ӕгъдау та цӕуы хистӕрӕй кӕстӕрмӕ. Фыццаджыдӕр, хистӕр йӕхӕдӕг хъуамӕ уа фӕзминаг алцӕмӕй дӕр, ӕгъдауӕй райдай ӕмӕ фӕу суанг йӕ иу акъахдзӕфы онг. Алы адӕймаджы хӕс дӕр у, цӕмӕй нӕ фӕсивӕд раст хъомылгонд цӕуой, ӕмбарой нӕ ирон ӕвзаджы мидис ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ. Уӕд нӕ цард дидинӕг калдзӕн, нӕ адӕмы фидӕн та бӕллиццаг уыдзӕн.

Хӕмыцаты Раман,

«Иры Стыр Ныхас»-ы уӕнг

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here