Цы байтауай, уый ӕркӕрддзынӕ

0
65

Сывӕллоны зонд фӕбарынц сыгъдӕг ӕнӕфыст гӕххӕттимӕ. Фӕлӕ куыд зӕгъынц, афтӕмӕй мады гуыбынӕй дӕр рахӕссынц зонд.

Сывӕллон куы райгуыры, уӕд йӕ сӕрымагъз стыр лӕджы сӕрымагъзӕн йӕ цыппӕрӕм хайы уӕз йеддӕмӕ нӕ фӕкӕны. Фӕлӕ афтӕ тагъд рӕзы, ӕмӕ йӕ дыууӕ азмӕ стыр адӕймаджы сӕрымагъзы уӕзмӕ бирӕ нал фӕхъӕуы. Йӕ зонды рӕзт дӕр фӕсте нӕ зайы. Иртасджытӕ куыд зӕгъынц, афтӕмӕй сывӕллоны интеллект йӕ царды цыппар азы рӕзы, уый фӕстӕ ӕртындӕс азмӕ куыд сырӕзы, афтӕ…

Сывӕллон дзурыныл куы фӕцалх вӕййы, уӕд йемӕ сывӕллоны ӕвзагӕй дзурын нӕ хъӕуы, фӕлӕ, стыртӕ цы хуымӕтӕг ӕвзагӕй фӕдзурынц, ахӕм ӕвзагӕй, уымӕн ӕмӕ уыцы ӕвзагыл хъуамӕ сахуыр уа. Уый тынг цымыдис вӕййы, уарзы бафӕрсын: «Къӕвда цӕмӕн уары? ӕз кӕцӕй дӕн? Стъалытӕ боныгон цы фӕвӕййынц?..» Лӕмбынӕг ын байхъусын хъӕуы йӕ алы фарстмӕ дӕр, уымӕн ӕмӕ йын уыцы фарстытӕ сты ахуыр кӕныны фӕрӕз. Йӕ фарстытӕм йӕхи чи ныкъкъуырма кӕны, дзуапп сын чи нӕ радты, уый йын йӕ зонды рӕзт къуылымпы кӕны. Дзуапп ын дӕттын хъӕуы хӕрзхуымӕтӕг ӕвзагӕй, цыбырӕй.

Алы сывӕллонӕн дӕр ис йӕхи удыхъӕд. Ӕрдз ын хорздзинадӕй цы радта, фыццаг ын уый раиртасын хъӕуы, уыцы ‘рдӕм арӕзт хъуамӕ уа йӕ рӕзынад дӕр, уӕд уый фӕстӕ иннӕ сывӕллӕтты ӕнтыстытӕм нӕ хӕлӕг кӕндзӕн. Алы сывӕллонӕн дӕр аргъ кӕнын ӕмӕ уарзын хъӕуы йӕхи тыххӕй. Ӕвзӕрдзинӕдтӕй йӕ хизгӕйӕ, сывӕллоны нӕ хъӕуы, развӕлгъау цы джипп ӕрхъуыды кодтой, уымӕ гӕсгӕ хъомыл кӕнын. Уый бӕсты йын бацамон, йӕ удыхъӕды хорз миниуджытӕй куыд пайда кӕнын хъӕуы, уый. Бирӕ сывӕллӕттӕ ӕрдзӕй дӕр фӕхъӕстӕ вӕййынц хиуарзондзинадӕй, фӕлӕ ӕнӕрвӕссондзинад, къленц ахастӕй хызт вӕййынц райдианты. Хӕдзары сывӕллӕттӕй хъулон кӕнын никӕй хъӕуы, кӕннод ыл иннӕ уӕлӕхох кӕны. Йӕхи уӕлбикъондӕр хоны.

Сывӕллон кӕуынӕй фылдӕр цы кӕны. Иурӕстӕджы, дам, иу ахӕм кӕуаг сывӕллоны фыд, авдӕн узгӕйӕ, срӕдыд йӕ хистӕр лӕппуйы раз, дӕу, дам-иу, узын дӕр нӕ бахъуыд, уайтагъд-иу атӕгӕрӕг дӕ, ай та, дам, ӕдзух йӕ дзых хӕлиуӕй дары. Рудзынгӕй, дам, ӕй аппарӕм. Фыд ӕй хъазгӕйӕ загъта, лӕппу та йӕ комкоммӕ бамбӕрста. Афтӕ йыл сыстырзӕрдӕ, ӕмӕ йыл былысчъилтӕ кӕнын райдыдта. Рацӕй-рабон ӕмӕ йӕ иурӕстӕджы, ӕцӕгӕйдӕр, рудзынгӕй фӕцӕйӕппӕрста. Иу амонд ӕм каст, ӕмӕ сӕ фыд ӕрбаййӕфта… Ӕрмӕст ӕм уӕд бахъардта, раст кӕй нӕ бакодта, уый. Иу сывӕллон иннӕмӕй цӕмӕй хицӕн кӕны, уый хъуамӕ дӕ уарзондзинады барӕн ма уа. Ӕртхурон бинонтыл ӕмхуызон уӕрст куыд вӕййы, афтӕ хъуамӕ уа дӕ уарзондзинад дӕр ӕмхуызон уӕрст. Оркестры алыхуызон инструменттӕй фӕцӕгъдынц, фӕлӕ кӕрӕдзи ӕххӕст кӕнынц ӕмӕ сӕ рауайы-иу гармони — хорз музыкӕ.

Сывӕллон куыд рӕзы, афтӕ йӕ хъуыдытӕ ӕвдисынхъом фӕвӕййы: истытӕ ныв кӕны, иуӕй-иу куыстытӕ ӕххӕст кӕны, исты инструментӕй фӕцӕгъды… Йӕхиуыл ӕууӕндын райдайы, йе ‘нтыстытӕ свӕййынц йӕ иу хай. Йӕ куыстмӕ гӕсгӕ йын куы зӕгъай: «Хорз ӕй бакодтай», уӕд ын тынг ӕхсызгон вӕййы. Йӕ куысты йын исты хорздзинад ссар ӕмӕ дзы раппӕл. Комкоммӕ йӕ куы рафауай, уӕд йӕ зӕрдӕ асӕтдзӕн. Зӕгъӕм, йӕ ныв йӕ зӕрдӕмӕ куы нӕ фӕцӕуа, уӕд ын ӕй ногӕй мауал скӕнын кӕн, фӕлтау ын ӕй дӕхӕдӕг ӕндӕр гӕххӕтты сыфыл хуыздӕр сныв кӕн. Уый йӕ ныв уымӕ гӕсгӕ йӕхӕдӕг фӕхуыздӕр кӕндзӕн. Йӕ зӕрдӕ райдзӕн ӕмӕ рӕзыны къахыл ныллӕудзӕн.

Сывӕллоны раст хъомылад, фыццаджыдӕр, ныййарджытӕй аразгӕ у. Дӕхӕдӕг фӕлывд куы уай, уӕд дӕ сывӕллон цӕмӕй фӕлывд митӕ ма кӕна, уый дзы куыд домыс? Ныййарджытӕ кӕрӕдзийӕн аргъ куы нӕ кӕной, уӕд сӕ аргъуыц кӕныныл куыд ахуыр кӕныс? Ныййарджытӕ ӕвзӕрдзинад куы фӕкӕнынц, уӕддӕр сӕ сывӕллӕттӕм афтӕ фӕкӕсы, цыма раст сты ӕмӕ сӕ фӕзмынын райдайынц.

Ныртӕккӕ бирӕтӕ сӕ сывӕллӕттыл алыхуызон лӕвӕрттӕ ныккалынц, уымӕй сӕ уарзынц. Уарзондзинад та зӕрдӕйы хъуыддаг у, чыссӕйы — нӕ. Ницавӕр лӕвӕрттӕ баивдзысты зӕрдӕйы хъарм, зӕрдӕйы уарзондзинад. Уарзондзинад балхӕнынмӕ чи хъавы, уый йын аргъ нӕ кӕны. Раттаджы къух райсаг у, искӕмӕн исты раттын дӕхицӕн дӕр ӕхсызгондзинад кӕй хӕссы, уый сывӕллонӕн бамбарын кӕн.

Хаттӕй-хатт хистӕртӕ сывӕллӕттӕй лӕвӕрттӕ нӕ фӕисынц, афтӕмӕй йӕ сывӕллон та йӕ зӕрдӕйы уарзондзиндӕй фӕдӕтты. Иу лӕг мын афтӕ: «Сывӕллон мын къафеттӕ куы лӕвӕрдта, уӕд сӕ ӕз нӕ куымдтон. Афтӕ мӕм каст, цыма йӕхӕдӕг цы уарзы, уый исын хорз нӕу. Дӕхицӕн сӕ уадз, зӕгъгӕ-иу, ын куы загътон, уӕд-иу ын уый ӕхсызгон нӕ уыд. Уӕд бамбӕрстон, йӕ рӕдаудзинадӕн, йӕ зӕрдӕйы уарзондзинадӕн ын аргъ кӕй нӕ кӕнын, уый. Уый фӕстӕ-иу сӕ исын райдыдтон.

Сывӕллӕттӕ хъомыл кӕнынӕй зындӕр куыст нӕй ацы зӕххыл. Сывӕллон ӕнӕ надӕй нӕ рӕзы, зӕгъгӕ, ӕмбисондӕн баззад. Мӕ фыдымад-иу мыл хатгай дзӕбӕх куы ӕрцыд, уӕд-иу дзы лидзгӕ нӕ кодтон, фӕлӕ мӕхи йӕ хъӕбысмӕ ӕппӕрстон, уымӕн ӕмӕ йӕ зыдтон, йӕ цӕст мын ӕвзӕр кӕй нӕ уарзы, йӕ зӕрдӕйы уарзондзинадӕй мӕм кӕй исы йӕ къух, уый. Мадӕн йӕ над дӕр рӕвдыдӕй уӕлдай нӕу. Уарзгӕйӕ куы бафхӕрай дӕ сывӕллоны, уӕд уым рӕдыдӕй ницы ис. Уый дӕр у хъомылады фӕрӕзтӕй иу. Ӕмӕ цас сты уыцы фӕрӕзтӕ, цас! Дӕ сывӕллонӕн хорздзинадӕй цы радтай, уый дзы райсдзынӕ.

Абайты Эдуард

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here