Разы сты сӕ уавӕртӕй

0
38

Ӕрыдоны районы социалон ӕххуысады комплексон центры (директор Хъесаты Игор) лӕггӕдтӕ бирӕвӕрсыг сты. Ам ӕнтыстджынӕй кусы зӕрӕдтӕ ӕмӕ инвалидтыл хӕрзаудӕн хайад. Фӕкӕсынхъуаг хистӕртӕ ӕрвылрайсом ардӕм зӕрдӕрухсӕй ӕрбацӕуынц. Ӕхсӕрдӕс адӕймагӕй иу бинонты хуызӕн уарзонӕй сӕ рӕстӕг арвитынц. Ӕвӕццӕгӕн, ас адӕймагӕй тынгдӕр ныхасӕмбал никӕй хъӕуы.

Зӕрӕдтӕ ам 3 сахаты бӕрц сӕхи бӕлвырд фӕткмӕ гӕсгӕ ирхӕфсынц. Елеты Зӕирӕ сын аразы культурон мадзӕлттӕ. Дӕсны специалист у. Ӕрхъуыдыдзинад ӕм бирӕ ис. Хистӕртӕ уый хъӕппӕрисӕй лотойӕ фӕхъазынц, уӕдӕ музыкӕмӕ дӕр байхъусынц, кинонывмӕ бакӕсынц, шахмӕттӕй, шашкӕтӕй ерысты архайынц, экскурсийы ацӕуынц.

Джиоты Мери: «Боржомӕй дӕн. Гуырдзыйы мын мӕ пенси ларитӕй фыстой. Уыцы ӕхца йӕ ныхасы аргъ дӕр нӕу. Уӕз дзы ӕппындӕр нӕй. Ӕрыдоны фатеры иунӕгӕй цӕрын. Ме ‘фсымӕртӕ мӕ фӕстӕмӕ нӕхимӕ хонынц, фӕлӕ уӕд мӕ уӕрӕсейаг пенси фесӕфдзӕн. Ацы пансионаты удӕнцой уынын.»

Заойты Лизӕ: «Мӕ цардӕмбал Мӕирбегмӕ ӕртӕ хатты инфаркт уыд. Нӕ хӕдзары иудадзыг уӕлгоммӕ хуыссыд, телевизорӕй диванмӕ — йӕ дарддӕр балц. Цӕмӕй йӕхи ӕхсӕнады ӕнкъара, ӕмӕ йӕ зӕрдӕ рухсдӕр кӕна, уый тыххӕй Хъӕдгӕронӕй алы райсом дӕр ӕрцӕуӕм».

Нӕлгоймӕгтӕй иуы фӕрсын:

— Дӕ ном куыд хуыйны?

— Хахойлаг Юрӕ Сидненко.

— Иронау хорз зоныс?

— Арӕхсын.

— Иунӕг дӕ?

— Чызг мын ис, уыимӕ цӕрын.

— Ӕрыдоны кӕм куыстай?

— Кӕм нӕ куыстон. Куырд дӕр ма уыдтӕн. Зын мын у хӕдзары иунӕгӕй ӕнцад бадын, ӕнкъард. Ам та ӕнгом бинонты хуызӕн стӕм.

Дзугкойты Ленӕ: «Нӕ лӕг раджы амард. Мӕ цоты фӕхъомыл кодтон. Абон хӕдзарыдзаг бинонтӕ стӕм. Чи дзы куысты вӕййы, чи ахуыры. Мӕ бон иунӕгӕй нӕу. Райсомӕй мӕ ардӕм ӕрбаласынц. Мӕ рӕстӕг цымыдисагӕй ӕрвитын».

Таисия Урзумова: «Ам мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы. Хорз адӕм нын уырдыг лӕууынц. Нӕ хицау Хъесаты Игор нӕм цы цӕстӕнгас дары, уымӕн ӕмбал нӕй. Мӕ сыхбӕстӕй дӕр райгонд дӕн. Се ‘хсӕн ныр 40 азы цӕрын. Иууылдӕр мын уарзон адӕм сты. Бирӕ лӕггад сӕ зонын. Ног азы ма нӕм уазӕгуаты ӕрбацу. Сыбираг хъӕбынтӕй дӕ сбуц кӕндзынӕн (худы).

Ӕрыдон куыд ивы, уымӕй хорзӕрдӕм, уый зӕгъинаг ма дӕн. Нӕ районы хицауады ӕрмдзӕф ирдӕй разынд. Фӕндӕгтӕм, рынчындонмӕ зилынц. Сывӕллӕттӕн нӕм ног рӕвдауӕндон сарӕзтой. Мӕ уарзон горӕты ивддзинӕдтӕй мӕ зӕрдӕ рухс кӕны».

Гъемӕ, ӕрыдоны цы хистӕртимӕ базонгӕ дӕн, стӕй нӕ алкӕмӕндӕр цы хистӕртӕ ис, уыдон сӕ кӕстӕрты зын ма фенӕнт, афтӕмӕй дарддӕр дӕр 2020 азы арфӕгондӕй цӕрӕнт.

Дзуццаты Къоста

Авторы ист къам

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here